ZINGA ESTONIA OÜ E-POE KASUTAMISE- JA MÜÜGITINGIMUSED

  1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Pureva OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja www.zinga.ee omaniku Pureva OÜ (edaspidi Zinga.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Zinga.ee vahelisi suhteid Zinga.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Zinga.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.zinga.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Zinga.ee ja Klient soovivad kaubelda Zinga.ee veebilehekülje www.zinga.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Zinga.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

  1. Hinnakiri

2.1.Pureva OÜ veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kogusest. Transpordi hind määratakse tellimuse kinnitusel/arvel.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Zinga.ee poolt esitatud arve alusel.

2.4. Pureva jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

  1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita Maksja ja kohaletoimetamise andmed ja klikkida nuppu „Esita tellimus“.

3.3. Tellimuse tasumine toimub ülekandega Pureva OÜ arveldusarvele 100% ettemaksusummas vastavalt esitatavale tellimus-arvele.

  1. Toodete kohaletoimetamine

4.1 Pärast tellimuse eest tasumist on kauba kohaletoimetamise aeg on tavaliselt 2-4 tööpäeva. Olenevalt kauba saadavusest võib tarneaeg pikeneda.

4.2 Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.3. Kaup toimetatakse Kliendile SmartPOST pakiautomaatide vahendusel.

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus p5.8.).

5.2. Kauba tagastamiseõiguseks on eeldus, et tagastatav kaup on kasutamata ja originaalpakendis, kauba väärtus ei tohi olla vähenenud ning taganemisavaldus peab olema Pureva OÜ-le saadetud kirjalikult e-posti aadressil info@zinga.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul.

5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

5.4. Pureva OÜ-l on õigus esitada Kliendile kahjunõue, kui toode on tagastamisel saanud kahjustusi.

5.5. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@zinga.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja jooksul Pureva OÜ  lattu.

5.6. Kogu kauba tagastamise kulu kannab Klient, va punkt 5.7.

5.7. Pureva OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida Kliendil polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

5.8. Kui tagastatav toode või pakend on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Pureva OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.9. Juhul, kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada, edastades e-posti aadressile info@zinga.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.

5.10. Pureva OÜ  jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:

– tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooted, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine Pureva OÜ tavasortimendis;

– hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.

5.11. Pureva OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

– tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Pureva OÜ poolt pakutava asendustootega;

– kui Zinga.ee arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

  1. Muud tingimused

6.1. Pureva OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Pureva OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

6.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Pureva OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest aktidest.

6.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Pureva OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.


Saada päring